Twente, verenigt!

Terugblik ledenvergadering 2017
maandag 13 november jl. heeft de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging weer plaats gevonden. De avond werd geopend door de voorzitter van de vereniging, Marc Hogenberg. Na de opening is de agenda bepaald en zijn de notulen van de vorige ledenvergadering goedgekeurd door de aanwezigen. Er waren verder geen ingekomen stukken of mededelingen.


Aansluitend stonden punten 4 tot en met 7 op de agenda en hierin is er door penningmeester Arjan Steenkamp financiële verantwoording afgelegd over de afgelopen periode. Deze financiële verantwoording is vorige week ook afgelegd aan de kascontrolecommissie en deze heeft hiervoor decharge verleend voor het gevoerde beleid. Door de heer E. Molenkamp, lid van de kascontrolecommissie, is een mondelinge toelichting gegeven op hun bevindingen. Na deze verantwoording is er door de voorzitter een oproep gedaan voor één nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Dit nieuwe lid heeft zich in de zaal gemeld. Uit de kascontrolecommissie is de heer R. Waaker terug getreden en blijven de heren E. Molenkamp en F. Scheffer aan als lid voor het komende jaar.


Punt 8 op de agenda was een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar. Een bewogen jaar zo bleek uit het betoog van bestuurslid Coen Brinkman. Enerverend door de ontwikkelingen binnen de club maar ook zeker door de bestuursperikelen binnen onze eigen vereniging. Deze ontwikkelingen werden benoemd en besproken met de ledenHet orgaan Twente, verenigt! is compleet nieuw in Nederland en we waren afgelopen jaar duidelijk nog zoekend naar de juiste modus. Het is teleurstellend dat we niet gezamenlijk met de 8 bestuursleden tot een te varen koers zijn gekomen, maar met de overgebleven bestuursleden is er voldoende energie en motivatie om dit voor komend jaar te gaan realiseren. Hierover later meer in het plan van aanpak. Daarnaast werden de behaalde doelen nader toegelicht. Een belangrijk doel dat gerealiseerd is in het afgelopen jaar is het implementeren van Het Elftal Kernwaarden. Deze kernwaarden moeten de levensvatbaarheid van de club borgen. U kunt deze Elftal kernwaarden hier bekijken. Aansluitend aan het betoog van Coen Brinkman is er afscheid genomen van vijf bestuursleden te weten Arjan Steenkamp, Edwin Gort, Edwin Seinen, Bob Bolscher en Alieke van Dijk.


Punt 9, het plan van aanpak Twente, verenigt! 2.0, werd door bestuurslid Gerko Brink uit de doeken gedaan. Dit plan van aanpak was reeds via de nieuwsbrief gecommuniceerd naar onze leden. Hierdoor kon er ook inhoudelijk worden gediscussieerd over dit plan. Diverse standpunten en op- en aanmerkingen zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk gingen de aanwezigen akkoord met de uitvoering van dit plan. Aan het bestuur van Twente, verenigt! dus de taak om dit plan op korte termijn te implementeren en uit te gaan voeren. Het plan van aanpak is via een link onderaan deze nieuwsbrief te downloaden.


Als punt 10 op de agenda stond de benoeming van Janine Podt als nieuw bestuurslid. Janine Podt is met unanieme steun gekozen en per direct toegetreden tot het bestuur van Twente, verenigt! Na de benoeming heeft Janine Podt zich voorgesteld aan de aanwezigen in de zaal. Ze omschreef haarzelf als een vrouw met een grote bek. Menigeen kende haar al van andere functies rondom de club zoals de rol van voorzitter bij FCT Reggestreek en haar rol bij Twente voor Twente vorig jaar.


Als punt 11 stond de rondvraag op de agenda. In deze rondvraag kwam onder andere het onderwerp contributie aan bod. In de zaal waren zowel voor- als tegenstanders van een vaste contributie aanwezig. Het huidige bestuur meent op dit moment voort te kunnen met de vrijwillige bijdrage vanuit onze leden en wil het onderwerp contributie graag voor de ledenvergadering van volgend jaar weer op de agenda zetten. Eerst maar eens laten zien dat we als Twente, verenigt! daadwerkelijk zaken realiseren zoals we hebben beschreven in het beleidsplan, daarna kunnen we kijken welke kosten hier bij komen kijken en hoe dit gefinancierd moet worden.


Na bovenstaande punten te hebben behandeld heeft de voorzitter de vergadering gesloten en kwam er een eind aan de ledenvergadering van onze vereniging. We danken een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en hopen dat we u volgend jaar weer zien tijdens een vergadering waarbij we hopelijk veel gerealiseerd hebben samen. We roepen nogmaals een ieder op die ons kan helpen met bijvoorbeeld social media, nieuwsbrieven, financiële zaken of een bestuursfunctie om zich te melden bij ons via één van de bestuursleden of via [email protected]


Via onderstaande link kunt u de presentatie downloaden waarin dieper wordt ingegaan op de bovenstaande onderwerpen, hier vindt u ook een link naar de elftal kernwaarden die gepresenteerd zijn.


Bijlages (klik om te downloaden)
Presentatie ledenvergadering
Concept plan van aanpak v2
Kernwaarden


Met vriendelijke groet,

Marc Hogenberg, Coen Brinkman, Gerko Brink en Janine Podt

Bestuur Twente, verenigt!